Vem bestämmer – är Europa också kvinnornas?

(Suomeksi alla)

Åtminstone 11,8–17,8 % av våra finländska lagar har sin direkta grund i EU-lag, betydligt mer om också förordningar räknas med. De parlamentariker som väljs in i Parlamentet den 26 maj påverkar kraftigt hur Finlands och andra länders lagar ska utvecklas. EU påverkar inte alltid vädret idag, men klimatet av vår tid. Med andra ord är EU-valet är ett enormt viktigt verktyg för att påverka vardagen för kvinnor i Finland, men också över hela Europa.

I vårt riksdagsval för några veckor sedan blev tillgången till makt och inflytande mer jämnt fördelad mellan kvinnor och män än någonsin tidigare då 47 % av riksdagsledamöterna nu är kvinnor. Överhuvudtaget har vi i Norden ju kommit mycket längre än parlament på kontinenten och det gäller även EU-parlamentet. I början på åttiotalet var andelen kvinnor i EU-parlamentet bara 15 procent. Idag har det ökat till drygt 36 procent men det är fortfarande en lång väg kvar till ett jämställt parlament.

Europaparlamentet är ett av de EU-organ som har störst möjligheter att påverka EU:s eget arbete för jämställdhet. I parlamentet finns utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM), som ska bidra till både den politiska jämställdheten och se till att EU-kommissionen lägger fram lagförslag som i förlängningen till exempel motverkar våld mot kvinnor i medlemsstaterna eller utjämnar löneskillnader mellan män och kvinnor i EU. 

Tyvärr visade det sig nyligen att Europaparlamentet inte levde upp till mina förväntningar gällande agerande i jämställdhetsfrågor: Då rådet kom med nomineringar för topposter till den Gemensamma resolutionsnämnden (SRB), Europeiska centralbanken och Europeiska bankmyndigheten var alla de nominerade män. Valet mellan kandidaterna görs av parlamentet på förslag av rådet och kommissionen. ALDE-gruppen, med Nils Torvalds i spetsen, satte ner foten och ville att Europaparlamentet skjuter upp omröstningen med hänseende till den skeva könsbalansen och ville se en plan på hur detta undviks i framtiden. Förslaget sköts ner av parlamentet och tre män fick sina toppjobb. 

Ingen av EU:s sju institutioner lever upp till EU:s kriterium på jämställdhet mellan könen. Det här visade en undersökning från år 2017, gjord av Europaportalen. I och för sig är den undersökningen inte helt färsk, men några stora kliv i rätt riktning har knappast skett. Bland annat visade undersökningen att EU:s kanske viktigaste instans, Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats- eller regeringschefer, har den tredje näst sämsta representationen av de sju EU-institutionerna. Bara Europeiska centralbanken och Revisionsrätten är mindre jämställd. I båda fallen är runt nio av tio medlemmar män.

Europa behöver kvinnor i ledande positioner som faktiskt syns, samtidigt som Europa behöver kvinnors erfarenheter och kompetens. OECD-studier visar att företag med fler kvinnor i styrelserna är mer lönsamma än företag vars styrelser är sammansatta av enbart män. Vi kvinnor utgör hälften av befolkningen i Europa och vi behövs både som förebilder och ledare. Med fler kvinnor i topposition skulle EU bli mycket mer representativt och bättre beslut skulle fattas vi fattar bättre i de organ där vi har en könsbalans. Jämställdhet och mångfald är en central demokratisk princip som dessutom har positiva ekonomiska effekter. 

Iso osa Suomen lainsäädännöstä on EU-peräinen, joten voidaan toteaa, että EU ei aina vaikuta tämänpäiviseen säähän, mutta aikakauteemme ilmastoon. Siksi naisten voimaanuttaminen myös tulisi näkyä EU:n instituutioissa. Näin ei kuitenkaan ole: 1980-luvun alussa vain 15 % MEPeistä oli naisia, vastaava luku tänään on 36 %. Aikakauden sukupuoli-ilmasto ei kuitenkaan heijastu edes niissä henkilövalinnoissa, missä voisi poliittisesti ohjata tasa-arvoisempaan edustukseen. Kun valittiin EU-talousinstituutioiden kärkipaikkoihin edustajat, Yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon (SRB), Eurooppalaiseen keskuspankkiin (EKP) ja Euroopan pankkiviranomaiseen (EPV), ehdolla oli vain miehiä. RKP:n MEP Nils Torvalds yritti ALDE-ryhmän puolesta lykätä kyseistä äänestystä, jotta epätasa-arvoinen ehdokasnimitys voisi välttää. Mutta yritys ei saanut EU-parlamentista tukea, vaan kyseiset kärkipaikat annettiin kolmelle miehille. Ei mikään EU:n instituutioista yltää EU:n omiin asettamiin tasa-arvokriteereihin, vaikka tasa-arvoinen edustus ja päätöksenteko on demokraattisen EU:n ehto. Sen lisäksi on todettu, että naiset yritysjohdossa on taloudellisesti kannattavaa. Poliittisella päätöksentekofoorumeilla on vastuu olla esikuva yritysmaailmalle ja EU:n pitää heijastaa sitä väestöä jota se edustaa. Naisten paikka on vallan ja päätöksenteon äärellä.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s