EU ska bära ett gemensamt ansvar för flyktingar

Suomeksi alla!

Främlingsfientliga partier är på frammarsch runt om i Europa. De vill stänga EU för omvärlden och de sprider fördomar och ställer människor mot varandra. Jag vill annorlunda, jag vill stå upp mot rasism och främlingsfientlighet. Jag vill ha ett öppet och humant Europa. Människor ska känna sig välkomna hit oavsett om de kommer för att arbeta, studera, återförenas med sin familj eller söka asyl. Vi måste stå upp för fri rörlighet för människor.  

Igår ordnade jag och Ida-Maria Skytte ett after work-evenemang med temat ”Mänskliga rättigheter i EU” med inledande ord av f.d. MEP och minister, Liberal Internationals Vice President, Astrid Thors. mycket av vår diskussion kretsade kring EU:s försvar av mänskliga rättigheter globalt och hur de mänskliga rättigheterna bör synas tydligare i den gemensamma migrationspolitiken. 

I Finland finns en försvinnande liten del av världens flyktingar, enligt UNHCR är det ca 20 000 flyktingar, eller 0,03 % som finns i Finland. Samtidigt ska vi komma ihåg att Finland behöver fler invånare, då befolkningsstrukturen ser ut som den gör: Enligt färska beräkningar kommer det att finnas 200 000 färre i arbetsför ålder år 2050 i Finland. Har vi inte tillräckligt många skattebetalare, hur ska vi upprätthålla välfärden?

Sedan år 2000 har över 30 000 människor dött vid EU:s gränser. Människor som flytt från krigsfasor eller politiskt förtryck. Medelhavet har blivit en begravningsplats för män, kvinnor och barn som i skrangliga båtar försökt ta sig till Europa med hopp om ett drägligt liv. De mänskliga rättigheterna kränks i Europa och vi måste nu tillsammans ta ansvar för att, i enlighet med våra grundläggande värderingar om allas lika värde och allas rätt till ett mänskligt bemötande, Europa är de mänskliga rättigheternas främsta försvarare också i praktiken.

I sitt nuvarande skick uppfyller EU:s asyl-och migrationssystem inte längre sitt syfte. Vi behöver en ny och gemensam europeisk strategi som bygger på en långsiktig vision. Vi måste tillsammans bära ansvar för flyktingar och asylsökande till EU och dessa måste fördelas rättvisare mellan länderna så att alla medlemsländer bär sitt ansvar. 

Vi måste reformera Dublinförordningen så att en asylansökan prövas i det EU-land där den asylsökande söker asyl i stället för som i dag, det land personen först anlänt till. Vi måste skapa fler lagliga vägar till EU för asylsökande, målet ska vara att flyktingar och asylsökande inte ska ta onödiga risker genom att gå ombord på osäkra båtar eller hamna i händerna på kriminella organisationer. Vi måste återinföra humanitära visum. Genom humanitära visum, som går att ansöka på EU:s ambassader och konsulat utomlands, skulle vi ge en chans till de människor som idag inte har något annat val än att utsätta sig för illegal människohandel. Genom humanitära visum kunde vi alltså samtidigt bekämpa människosmuggling och bättre hantera ankomster, mottaganden och handläggningen av asylansökningar.

Överhuvudtaget måste vi tillsammans stärka arbetet för mänskliga rättigheter inom EU. EU måste utarbeta fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter. 

Samalla kun uutisoidaan Suomen vähenevästä, ikääntyvästä työvoimasta, Välimerellä kuolee ihmisiä jatkuvasti. Vuodesta 2000 asti Välimerellä on kuollut jopa 30 000 ihmistä. Suomessa on huomattavan vähän pakolaisia, 0,03 % maailman kaikista pakolaisista. Suomen osana EU:ta on otettava enemmän vastuuta kansainvälisistä sopimuksista ja ihmisoikeuksista, myös käytännössä. Dublin-asetus pitää uudistaa, jotta turvahakemus tehdään siihen maahan, josta kyseinen ihminen hakee turvapaikkaa, eikä siihen maahan mihin on saapunut. Sen lisäksi EU-maiden on sovittava humanitaarisista viisumeista, jotta hauraimmassa tilanteessa olevat ihmiset voivat välttää riskialttiita matkoja ja salakuljetuksia. Siten voidaan myös vähentää ihmiskauppaa ja nopeuttaa turvapaikkakäsittelyprosesseja. Meidän on vahvistettava ihmisoikeustyötä EU:n sisällä ja vahvistaa sanktioita niitä jäsenmaita vastaan, jotka eivät kunnioita EU:n sisällä sovittuja ihmisoikeuskäytäntöjä ja demokraattisia perusarvoja.   

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s