Ett tryggt och säkert EU

EU var från början, och är ännu idag, ett fredsprojekt. Fredliga samarbeten mellan länder har under åren visat sig vara ett bra sätt att förebygga konflikter. Samtidigt kan vi inte blunda för att världsläget är osäkrare och hoten och spänningarna i vårt närområde har ökat de senaste åren. Dessutom handlar hotbilden inte endast om militära hot, vi bör också stå rustade för naturkatastrofer, miljöförstöring, teknologiska katastrofer och cyberattacker. Vi ser också terrorismen och radikalismen stiga i världen. 

Därför är det oerhört viktigt att Finland har ett eget trovärdigt försvar med tillräckliga resurser. Den allmänna värnplikten är naturligtvis en grundbult i det finländska försvaret. Och det är också synnerligen viktigt att EU är en stark aktör. Alla européer har rätt att känna sig trygga. 

År 2017 tog EU ett steg mot ökad integration då det kommer till säkerhets- och försvarsfrågor när 23 EU-länder undertecknade ett bindande avtal om att stärka EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Pesco (Permanent European Structured Cooperation) är det största steget EU har tagit inom försvarsfrågor sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Det här var naturligtvis välkommet, EU bör och ska samarbeta och allt som stärker EU stärker också Finlands försvar. 

Militära krishanteringsstyrkor är ett område som kommer utvecklas, hittills har de gemensamma styrkorna utfört sex uppdrag, varav Centralafrikanska Republiken (CAR) är det senaste. Dessvärre behövs konsensusbeslut för att styrkorna ska kunna rycka ut, det tycker jag att vi kunde se över. De militära och civila krishanteringsstyrkorna behöver vi utveckla för allas vår del för att stävja eventuella flyktingkriser.

EU:s försvarssamarbete ska inte handla om att sätta upp en EU-armé utan det samarbetet ska fokusera på att samordna gemensamma projekt bland annat inom materielanskaffning och försvarsforskning. På det här sättet kan vi undvika dubbleringar och bli mera kostnadseffektiva till exempel då det gäller försvarsanskaffningar. Det fördjupade samarbetet kan också ge en injektionsspruta till den europeiska försvarsindustrin.

Cybersäkerhet är en stor framtidsfråga av gränsöverskridande natur. Vi måste satsa mer på cyberförsvar, det är en trovärdighetsfråga för demokratin och transparensen. Det gemensamma center för europeisk cybersäkerhet som grundats i Helsingfors är ett steg i rätt riktning, inom cyberförsvar måste vi göra gemensamma insatser för ett tryggt samhälle. 

I dag är 22 av EU:s medlemsländer medlemmar i Nato, och det finns ett nära samarbete mellan EU och Nato. Trots detta samarbete så sticker jag inte under stol med att Finland skulle ha mycket att vinna på ett fullvärdigt Nato-medlemskap. Natos närvaro och verksamhet stabiliserar säkerhetsläget i Europa och särskilt i Östersjöområdet. Ett finländskt medlemskap i Nato skulle vara en ansvarsfull försvarspolitisk åtgärd.

Slutligen, en gemensam EU-armé önskar jag inte se, men jag ser ett stort potential i att samarbeta inom utveckling av materiel, militär och civil krishantering samt cyberförsvar. Länder som delar en del information om försvar med varandra, ingår knappast i konflikter med varandra.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s